Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News and Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
Ucapan Setinggi-Tinggi Tahniah

70.png

​Setinggi-tinggi Tahniah kepada Yang Mulia Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap (Perancang, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan dan Yang Mulia Ir. Awang Haji Amer Hishamuddin bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap (Infrastruktur, Perumahan dan Profesional), Kementerian Pembangunan atas Pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga ( S.N.B ) sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Hari Khamis, 4 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan 15 Julai 2021 Masihi sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke -75 Tahun.

Attachments
Created at 22/07/2021 15:19 by Mimi Mohd Faizal Bin Ibrahim
Last modified at 22/07/2021 15:30 by Mimi Mohd Faizal Bin Ibrahim